رسانه
رسانه

نکته ها هست بسی.... (84)نکته ها هست بسی.... (84)

درخواست حذف اطلاعات


حقیقت شیعه

بر پایۀ حقیقت است

***


شرط اوّل قبول مسئولیّت

استقلال رأی است

***


قناعت یعنی:

منابع زمین محدود است

خواسته های بشر نامحدود است

نامحدود هم در محدود نمی گنجد

پس باید مدیریّت شود.

***


به بعضی ها هم باید گفت:

من سر گنجم

یا تو سر گردنه؟

***


گربه حیا نداره،

در دیزی رو چرا باز گذاشتن؟!

***


مثنّی مثنّاست،

"الـ" دیگر چیست؟!

***


اینکه درِ دستشویی های اداره جات مینویسند:

"مخصوص پرسنل اداره

ورود افراد متفرّقه ممنوع"

یعنی چی؟

یعنی ... مسئولین با ... مردم فرق داره؟!

***


"مزایای نزدیک به صفر شده است"

به سلامتی کی به صفر میرسه تا بعد از اون شروع کنه به مثبت شدن؟

***


ویرانه باد کلاس هایی که

ورودی هایش نفرات برتر کنکور هستند

و وجی هایش:

حبیب و مسعود و مازیار!!

***


هر ادّعا می کند ترک ها در تلفّظ "ق" و "غ" فارسی مشکل دارند

بگویید بنویسد: قورباغه، سپس آن را بخواند.

زبان فارسی را حکومت های ترک تبار جهانی کرده اند.

***


شنیدند:

"fatf خوب باشد یا بد، لازمۀ ارتباط با بانک های جهانی است"

ولی ی نگفت:

خود این ارتباط با بانک های جهانی خوب است یا بد؟!!

***


مکالمه ای که در مغازه شنیدم)

"- خانم! دیروز اومدم برگه ها رو تحویل دادم، ولی شما نبودید، فکر کنم همشیره تون بود.

: نه، خودم بودم"!

یعنی آقا باحیا بوده زیاد دقّت نکرده؟

خانم اونقدر آرایش کرده که چهره ش کلّاً تغییر کرده؟

هر دو؟

هیچکدام؟

چی؟

***