رسانه
رسانه

توهین رائفی پور به باقری و مهدوی کیا: برو دوغت رو تبلیغ کن بابا!توهین رائفی پور به باقری و مهدوی کیا: برو دوغت رو تبلیغ کن بابا!

درخواست حذف اطلاعات

علی اکبر رائفی پور در یک سخنرانی به مهدی مهدوی کیا و کریم باقری توهین کرد.