رسانه
رسانه

مشاور ترامپ در جمع منافقین درباره ایران چه گفت؟مشاور ترامپ در جمع منافقین درباره ایران چه گفت؟

درخواست حذف اطلاعات

مشاور رئیس جمهوری در جمع منافقین با ابراز سندی از برخی اعتراضات دی ماه، به تهدید بیشتر ایران با ابزار تحریم ها بسنده کرد.