رسانه
رسانه

بازگشت مبالغ ر شده از حساب 2 میلیون مشترک همراه اولبازگشت مبالغ ر شده از حساب 2 میلیون مشترک همراه اول

درخواست حذف اطلاعات

ارتباطات و فناوری اطلاعات از بازگشت مبالغ ر شده از حساب 2 میلیون مشترک همراه اول که بدون اطلاع در سرویس های ارزش افزوده عضو شده بودند، خبر داد.