رسانه
رسانه

مراحل حذف بازنشستگان با اجرای قانون «ممنوعیت بکارگیری»مراحل حذف بازنشستگان با اجرای قانون «ممنوعیت بکارگیری»

درخواست حذف اطلاعات


مراحل حذف بازنشستگان با اجرای قانون «ممنوعیت بکارگیری»

به گزارش خبرنگار مهر در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای ی، طراحان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در نشست خبری جزئیات دایره شمول این قانون را تشریح د. سیداحسان قاضی زاده هاشمی مردم فریمان در ابتدای این نشست خبری گفت: اصل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ تصویب شد. فرا یون جوانان طرحی را برای اصلاح تبصره یک این قانون تدوین کرد. وی افزود: براساس این طرح، معاونان وزرا، استانداران، سفرا و همترازان آنها از مستثنیات این قانون حذف شدند. پیش از این، کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان از اجرای این قانون مستثنا بودند اما با اصلاح قانون، بازنشستگان نیروهای مسلح فقط با حکم ی می توانند مشغول به کار شوند و در فقط یک درصد از کل بازنشستگان می توانند در همان وزارتخانه منصوب شوند. قاضی زاده تصریح کرد: پیش از اصلاح این قانون، ایثارگران شامل رزمندگان، جانبازان و آزادگان از دایره شمول قانون مستثنی بودند اما با اصلاح قانون، آزادگان دارای بیش از سه سال سابقه اسارت و جانبازان بالای ۵۰ درصد و

ادامه مطلب