رسانه
رسانه

حماس: تیم ا واری 30 پهپاد ساختحماس: تیم ا واری 30 پهپاد ساخت

درخواست حذف اطلاعات
گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس فاش کرد که تیم ی تحت س رستی محمد ا واری تونسی که در دسامبر گذشته ترور شد، حدود 30 فرود پهپاد پیش از حمله سال 2008 میلادی رژیم علیه نوار…