رسانه
رسانه

طراحی مدال براساس پرتره یا اشعار سهراب سپهریطراحی مدال براساس پرتره یا اشعار سهراب سپهری

درخواست حذف اطلاعات
نمایشگاهی از آثار طراحی مدال برگرفته از اشعار یا پرتره سهراب سپهری برگزار خواهد شد.