رسانه
رسانه

رئیس جمهور حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفترئیس جمهور حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور حلول ماه مبارک رمضان را به سران کشورهای ی تبریک گفت.