رسانه
رسانه

ارتباطات : و شکن معلولِ بلاتکلیفی ماست؛ منابع انسانی خود را نابود نکنیمارتباطات : و شکن معلولِ بلاتکلیفی ماست؛ منابع انسانی خود را نابود نکنیم

درخواست حذف اطلاعات
آذری جهرمی اظهار کرد: در نحوه برخورد با رسانه نوین دچار سردرگمی هستیم درست مانند برخی امور اجتماعی دیگر. همان مردمی که به میهن خود و معظم انقلاب علاقه مندند، نمایندگان و ت را انتخاب می کنند، سپس…