رسانه
رسانه

توافق آلمان و شرکای اروپایی در موردتوافق آلمان و شرکای اروپایی در مورد

درخواست حذف اطلاعات
برلین درباره حفظ با شرکای اروپایی خود به توافق رسیده است.