رسانه
رسانه

تأکید "چین، پا تان و افغانستان" بر همکاری های اقتصادی-امنیتیتأکید "چین، پا تان و افغانستان" بر همکاری های اقتصادی-امنیتی

درخواست حذف اطلاعات
چین، پا تان و افغانستان در اجلاس سه جانبه که در آباد برگزار شد، تأکید و توافق د که با همکاری سه جانبه می توان پیشرفت اقتصادی و امنیت منطقه را تضمین کرد.