رسانه
رسانه

اگر در دیدار دانشجویی با معظم انقلاب بودید، چه نکته ای مطرح می کردید؟اگر در دیدار دانشجویی با معظم انقلاب بودید، چه نکته ای مطرح می کردید؟

درخواست حذف اطلاعات
اگر شما در دیدار دانشجویی با معظم انقلاب حاضر بودید و فرصت صحبت داشتید مهمترین نکته ای که بیان می کردید چه بود؟