رسانه
رسانه

در سوگ هافبک دفاعی محبوب مندر سوگ هافبک دفاعی محبوب من

درخواست حذف اطلاعات
می گویند به طعنه فوتبال افیونِ توده هاست. و البته که من افیون زده ام اگر چنین است. می گویند ی هافبک های دفاعی را به خاطر نمی سپارد، کم گل می زنند، خطا می کنند و موقعِ شادی گل دیرتر می رسند جلوی دوربین…