رسانه
رسانه

اقدام عجیب مالک ایرانی اورتون؛ سرمربی موفق از کار برکنار شداقدام عجیب مالک ایرانی اورتون؛ سرمربی موفق از کار برکنار شد

درخواست حذف اطلاعات
تهران (پانا)- مالک ایرانی اورتون حکم ا اج سام آلاردیس را از این تیم آبی پوش امضا کرد.