رسانه
رسانه

موافقت رییس جمهور با پیشنهاد تخفیف 35 درصدی ارز برای زائران اربعینموافقت رییس جمهور با پیشنهاد تخفیف 35 درصدی ارز برای زائران اربعین

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور با پیشنهاد رئیس بانک مرکزی برای تخفیف 35 درصدی نسبت به نرخ ارز نیما برای زائران اربعین حسینی، موافقت کرد.