رسانه
رسانه

قزوین| نگاه ویژه به ورزش منجر به ارتقا رفاه عمومی می شودقزوین| نگاه ویژه به ورزش منجر به ارتقا رفاه عمومی می شود

درخواست حذف اطلاعات
مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای ی گفت: اجرای اقدامات اساسی در راستای ارتقا ورزش و نگاه ویژه به اعتبارات این حوزه موجبات خدمت به مردم و ارتقا رفاه عمومی را فراهم می کند.