رسانه
رسانه

دراین 8 محل ان دریایی در انتظار شما هستنددراین 8 محل ان دریایی در انتظار شما هستند

درخواست حذف اطلاعات
حوادث رکنا: پدیده ی دریایی از بیش از دو هزار سال پیش و در یونان باستان آغاز شد. آنان در مسیر کشتی های تجاری کمین می د و هر کشتی را که از مسیرشان عبور می کرد، غارت و چپاول می د.