رسانه
رسانه

واگذاری باغ وثوق ال ه به شهرداری تهرانواگذاری باغ وثوق ال ه به شهرداری تهران

درخواست حذف اطلاعات
یک عضو شورای شهر تهران از واگذاری وثوق ال ه در منطقه ۱۴ به شهرداری تهران خبر داد.