رسانه
رسانه

۳۲۰ ی در "لیست مرگ" ابوبکر بغدادی۳۲۰ ی در "لیست مرگ" ابوبکر بغدادی

درخواست حذف اطلاعات
بنا به گفته منابع امنیتی عراق، ابوبکر بغدادی دستور ۳۲۰ فرد مسلح از نیروهای این گروه را به دلیل خیانت داده است.