رسانه
رسانه

دوره های مهارت آموزی در روستاهای همدان برگزار می شوددوره های مهارت آموزی در روستاهای همدان برگزار می شود

درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان از برگزاری دوره های مهارتی در مناطق محروم خبر داد و گفت: دادن آموزش های مهارتی به دانش آموزان ضروری است.