رسانه
رسانه

134 سال زندان به خطر به سگ، گربه و یک دختر 13ساله + ع134 سال زندان به خطر به سگ، گربه و یک دختر 13ساله + ع

درخواست حذف اطلاعات
رکنا: یک جوان 29 ساله برای به حیوانات و دختران زیر سن قانونی به 134 سال زندان محکوم شد.