رسانه
رسانه

فرتونگن تا آ سال مصدوم شد!فرتونگن تا آ سال مصدوم شد!

درخواست حذف اطلاعات
باشگاه تاتنهام به طور رسمی از میزان مصدومیت م ع بلژیکی خود برداشت.