رسانه
رسانه

طهارت قلب از منظر قرآنطهارت قلب از منظر قرآن

درخواست حذف اطلاعات
المومنین (ع) می فرمایند: دل های پاک بندگان مواضع نظر الهی است، هر ی قلبش پاک باشد، خدا به قلب او نظر می کند.