رسانه
رسانه

یمن خطوط امدادرسانی م ان سعودی را قطع کردیمن خطوط امدادرسانی م ان سعودی را قطع کرد

درخواست حذف اطلاعات
نیروهای یمنی خطوط امداد رسانی م ان به سرکردگی عربستان را در ساحل غربی یمن قطع د.