رسانه
رسانه

نظر یک مجلس درباره تاثیر تحریم ها بر قیمت ارزنظر یک مجلس درباره تاثیر تحریم ها بر قیمت ارز

درخواست حذف اطلاعات
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تحریم های تاثیری بر قیمت ارز ندارد.