رسانه
رسانه

ونگر: ی از رئال مادرید با من تماس نگرفته استونگر: ی از رئال مادرید با من تماس نگرفته است

درخواست حذف اطلاعات
ونگر حضورش را در رئال مادرید تکذیب کرده است.