رسانه
رسانه

رونمایی ت از قوانین سخت گیرانه جدید علیه مهاجرانرونمایی ت از قوانین سخت گیرانه جدید علیه مهاجران

درخواست حذف اطلاعات
ت به ریاست «دونالد ترامپ» از سیاست های سخت گیرانه جدیدی برای جلوگیری از مهاجرت به وضع کرد.