رسانه
رسانه

اوقاف آذربایجان شرقی در محصولات دانش بنیان سرمایه گذاری می کند+اوقاف آذربایجان شرقی در محصولات دانش بنیان سرمایه گذاری می کند+

درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل اوقاف آذربایجان شرقی گفت: می خواهیم از محل وقف مردم، ضمن عمل به نیات واقفین، هم به وظایف اجتماعی وقف توجه کنیم و هم با تولید و اشتغال زمینه افزایش دارایی موقوفات برای گسترده دایره عمل به نیات…