رسانه
رسانه

نظر یک مجلس درباره تأثیر تحریم ها بر قیمت ارزنظر یک مجلس درباره تأثیر تحریم ها بر قیمت ارز

درخواست حذف اطلاعات
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تحریم های تأثیری بر قیمت ارز ندارد.