رسانه
رسانه

هند از روپیه برای ید نفت ایران استفاده می کندهند از روپیه برای ید نفت ایران استفاده می کند

درخواست حذف اطلاعات
مقامات تی هند اعلام د که دهلی نو و تهران یک یاداشت تفاهم برای پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران با استفاده از ارز روپیه امضا کرده اند.