رسانه
رسانه

روایت احسان حدادی از آزمایش دوپینگ در خانه اشروایت احسان حدادی از آزمایش دوپینگ در خانه اش

درخواست حذف اطلاعات
صبح امروز (پنج شنبه) ان ضد دوپینگ از روسیه برای گرفتن تست به خانه احسان حدادی آمدند.