رسانه
رسانه

تمبر یادبود نخستین جشنواره کشت بادام کوهی در کاشان رونمایی شدتمبر یادبود نخستین جشنواره کشت بادام کوهی در کاشان رونمایی شد

درخواست حذف اطلاعات
تمبر یادبود نخستین جشنواره کشت بادام کوهی در کاشان از سوی معاون جهاد کشاورزی در آئینی رونمایی شد.