رسانه
رسانه

استخدام ها با معیارهای شایسته سالاری همخوانی ندارداستخدام ها با معیارهای شایسته سالاری همخوانی ندارد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه استخدام های ما با معیارهای شایسته سالاری همخوانی ندارد، گفت: استخدام های تحمیلی به نظام اداری آسیب می زند.