رسانه
رسانه

رئیس جمهور اوکراین خواستار وضع تحریم های جدید علیه روسیه شدرئیس جمهور اوکراین خواستار وضع تحریم های جدید علیه روسیه شد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور اوکراین از جامعه بین المللی بویژه کشورهای غربی درخواست کرد تا با حمایت از کی یف، تحریم های جدیدی علیه روسیه وضع شود.