رسانه
رسانه

تاثیر مدت شیردهی بر راست دست یا چپ دست شدن کودکتاثیر مدت شیردهی بر راست دست یا چپ دست شدن کودک

درخواست حذف اطلاعات
نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد طول مدتی که کودکی از شیر مادر تغذیه می شود می تواند تعیین کننده دست راست یا دست چپ بودن کودک باشد.