رسانه
رسانه

کشته شدن 16 نظامی افغان در شمال و غرب افغانستانکشته شدن 16 نظامی افغان در شمال و غرب افغانستان

درخواست حذف اطلاعات
مقامات محلی افغان اعلام د که بر اثر حمله در شمال و غرب این کشور 16 نظامی افغان کشته شدند.