رسانه
رسانه

اروپا در مورد ایران بر اساس مفروضات غیرواقعی و داستان های تایید نشده اقدام می کنداروپا در مورد ایران بر اساس مفروضات غیرواقعی و داستان های تایید نشده اقدام می کند

درخواست حذف اطلاعات
سفیر ایران در لاهه از اروپا به دلیل میزبانی از گروه های تروریستی و متهم کشورمان انتقاد کرد.