رسانه
رسانه

اطلاعات 49 میلیون شهروند ترکیه در دست یکی از عوامل گولناطلاعات 49 میلیون شهروند ترکیه در دست یکی از عوامل گولن

درخواست حذف اطلاعات
یکی از ین عضو شبکه گولن اطلاعات 49 میلیون شهروند را نزد خود نگهداری کرده است.