رسانه
رسانه

مدیریت حوزه سایبری از اولویت های مهم پ ند غیرعامل در استان مرکزی استمدیریت حوزه سایبری از اولویت های مهم پ ند غیرعامل در استان مرکزی است

درخواست حذف اطلاعات
در نشست آموزشی پ ندغیرعامل اراک تاکید شد: مدیریت حوزه سایبری از اولویت های مهم پ ند غیرعامل در استان مرکزی است.