رسانه
رسانه

سرمایه های کشور در خانه های خالی احتکار شده استسرمایه های کشور در خانه های خالی احتکار شده است

درخواست حذف اطلاعات
یک کارشناس اقتصادی با بیان این که مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود گفت: با توجه به حساسیت های بخش مسکن نباید سرمایه گذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم اما حتما از خانه های خالی مالیات…