رسانه
رسانه

اردوغان به عراق می روداردوغان به عراق می رود

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور ترکیه اواسط فروردین ماه 98 به عراق می رود.