رسانه
رسانه

شناسنامه فنی مدارس استان کرمان تهیه می شودشناسنامه فنی مدارس استان کرمان تهیه می شود

درخواست حذف اطلاعات
مدیر کل آموزش و پرورش کرمان با اشاره به اینکه بعد از آغاز سال تحصیلی شناسنامه فنی مدارس استان برای هر مدرسه در حال تهیه است گفت: در این شناسنامه تمام نیازهای یک مدرسه ثبت شده و در دسترس مسئولان قرار می گیرد…