رسانه
رسانه

۲۱۷ نفر را بازداشت کردیم/نیروهایم از اسپری فلفل استفاده د۲۱۷ نفر را بازداشت کردیم/نیروهایم از اسپری فلفل استفاده د

درخواست حذف اطلاعات
در جریان ات اعتراضی که همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در واشنگتن انجام شد، دستکم ۲۱۷ نفر بازداشت شده اند.