رسانه
رسانه

کارگاه آموزشی سفیران کتاب ویژه ی کودک و نوجوان (هفته کتاب)کارگاه آموزشی سفیران کتاب ویژه ی کودک و نوجوان (هفته کتاب)

درخواست حذف اطلاعات

در تاریخ 95/08/20 اولین جلسه کارگاه آموزشی سفیران کتاب در این کتابخانه برگزار شد . در این کارگاه 10 نفر از اعضای کودک ونوجوان که در مدارس مختلف مشغول به تحصیل هستند حضور داشتند . را ارهای علاقه مند ک ن به کتاب و کتابخانه در نخستین جلسه به مدت دو ساعت توسط کتابداران این کتابخانه به آنها آموزش داد شد و این افراد به عنوان رابط و کتابخانه در مدارس انتخاب شدند در پایان کارگاه "سوگندنامه خواندن" توسط آنها قرائت شد. نظر به علاقمه مندی این افراد به فعالیت های کتابخوانی، آنها متعهد شدند در برگزاری فعالیت های کتابخانه از جمله اطلاع رسانی کتب نو رسیده ؛ شرکت در نشست های کتابخوانی و جمع خوانی کتب کتاب خوان ماه؛ مشارکت در فعالیت های فرهن از جمله مسابقات و برنامه قصه گویی و ترغیب دانش آموزان جهت عضویت در کتابخانه ، در مدارس تلاش نمایند. ضمنا نامه ای دراین خصوص برای مدیران مدارس جهت معرفی این سفیران به عنوان رابط بین کتابخانه و مدرسه تهیه و ارسال گردید و کارت ویژه ای هم برای این سفیران کتاب صادر گردید.

هدف این برنامه : ارتباط موثر و سازنده وکاربردی بین کتابخانه و مدارس جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی می باشد .منبع: http://welayat-ahw-lib. /