رسانه
رسانه

withtooبا تو یا بدون توووو

درخواست حذف اطلاعات

بیشتر مشکلات که تو زندگی بوجود میآیند ..باعثش خود شما نیستید ...بلکه برع ممکن عامل یا عاملهایی باعث شوند که مسیر زندگی رو اشتباهی برید ...و روزها و شاید سالها در جبهه دیگری بنام زندگی حرکت کنید ولی همیشه گام به گام تحمل و تعمل کنید تا هر از چندگاهی به راهی که درآن مشغول به حرکت هستید نگاهی بیندازید ..آدمهایی رو که دورو برتون هستند هر از چندگاهی نگاهی بیندازید ...در صورت وم آنها رو پاک کنید و یا به تعدادشون اضافه نمایید...تا روال عادی زندگیتون رو بدست بیارید.