رسانه
رسانه

کتاب 1984کتاب 1984

درخواست حذف اطلاعات
کتاب 1984 نوشته جرج ارول کتاب بسیار زیبایی است.ارول جهانی رابه تصویر کشیده که در ان سوسیالیسم با از بین بردن جهان سرمایه داری حکومت میکند. در این دنیا انسانها کوچکترین اختیاری از خود ندارند. برای محدود فکر انسانها اقدامات زیادی انجام شده از جمله اینکه : بسیاری از کلمات و زبانها نابود شدند، انسانهای سه کشور (کل دنیا به سه کشور تبدیل شده ) هیچ ارتباطی با یکدیگرندارند، تاریخ به دلخواه حکومت تغییر پیدا میکند، تمامی انسانهای دگر ش نابود شدند. پلیس فکر در تمام اوقات مراقب انسانهاست.تمامی کتابها و ها و رو مه ها در اختیار حکومت است و داشتن هر لذتی که در راستای حفظ حکومت نباشد ممنوع است.در این کشور سه اصل اساسی وجود دارد ..1- جهل قدرت است 2- ازادی بردگی است 3- جنگ صلح است . مردم فقط باید به حفظ حکومت و بقای برادر بزرگ( ) بی شد. جنگ همیشه ادامه دارد .بر خلاف شعار سوسیالیسم عدم تساوی نهادینه شده ....بسیار زیبا بودمنبع: http://yekta64. /