رسانه
رسانه

اعترافات روسواعترافات روسو

درخواست حذف اطلاعات
کتاب اعترافات ژان ژاک روسو مانند یک رساله است ابتدا باید ذکر کنم که به نظر من کتاب جذ نبود .نویسنده به تفصیل نام تمام شخصیت ها و آدم هایی که با آنها ملاقات داشته را نوشته است.او نویسنده ای سرشناس بود که تقریبا با بیشتر مقامات ارشد اروپایی دیدار داشت. ن در زندگی روسو جایگاه ویژه ای داشته اند .او در زمان حیات خود نویسنده محبوبی نبود و بارها ازطرف مقامات و مردم عادی مورد اهانت قرار گرفت.روسو با.واگذاری فرزندان خود به پرورشگاه مورد سرزنش اطرافیان واقع شد او در خاطراتش ذکر میکند که از عمل خود پشیمان است .با خواندن این کتاب چندان با نظریات روسو آشنا نمی شوید این کتاب بیشتر گزارش مستندگونه ای از زندگی اوستمنبع: http://yekta64. /