رسانه
رسانه

فلسفه زندگیفلسفه زندگی

درخواست حذف اطلاعات
سلام .سالها از عمر من به فکر درباره دین گذشت .بارها از خود پرسیدم درست کدام است چه راهی چه فلسفه ای چه شه ای ....تا اینکه به این نتیجه رسیدم فقط یک حقیقت وجود دارد ماورای همه فکرها ادیان ایدئولوژی ها ....همه چیز خداست .فقط اوست ....او تصمیم میگیرد میخواهد .قدرت مطلق .دین هم فقط تسلیم بودن در برابر اوست اینکه در قران یا بقیه ادیان چی مطلبی امده چرا امده کلا تمام بحث ها پیرامون دین با این اعتقاد محو میشود دیگر نگران حقیقت نیستم چرا که حقیقت یکی است فقط اوست البته مشکلات اجتماع با این مفاهیم حل نمیشود این تنها یک بحث فردی است ولی به نظر من این مهم ترین حقیقت است .....منبع: http://yekta64. /