رسانه
رسانه

برخاسته از گوربرخاسته از گور

درخواست حذف اطلاعات
ی به کارگردانی ایناریتو محصول سال 2015 با بازی دکاپریو به شدت دیدنی است .علی رغم غیرواقعی بودن بعضی از سکانس ها زیبایی درباره انتقام است صحنه حمله س به دکاپریو یکی از سکانس های مهم تاریخ سینماستمنبع: http://yekta64. /