رسانه
رسانه

شوهر اهو خانمشوهر اهو خانم

درخواست حذف اطلاعات

این داستان نوشته علی محمد افغانی است.یکی از بهترین نوشته های این نویسنده و همین طور یکی از چند رمان برتر دهه چهل است. آهو خانم .هما و سیدمیران شخصیت های اصلی این کتاب هستند .آهو خانم زنی زجر کشیده مورد ظلم و ستم شوهر خود قرار میگیرد .یکی از نقاط ضعف این داستان این است که هما یک رقاصه دهه چهل یا سیدمیران عامی عقاید فیلسوفانه ای مطرح میکنند که از چنین افرادی از طبقه پایین جامعه بعید است.....منبع: http://yekta64. /